"Smokey Eyes" - Hematite Sterling Necklace - 18-20 inch